Zaznacz stronę

Regulamin serwisu Sztuka Kreacji.pl

Regulamin​​ Serwisu Sztuka Kreacji

 

1.​​ Wydanie​​ Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.​​ z​​ 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej​​ dalej „Ustawą”.

2.​​ Zatwierdzenie​​ Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

 

I.​​ Postanowienia ogólne

3.​​ Niżej określonym nazwom​​ nadaje się następujące znaczenie:

3.1​​ Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu​​ Ustawy,

3.2 Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem:​​ https://www.sztukakreacji.pl,

3.3​​ Regulamin – niniejszy dokument,

3.4​​ Administrator –​​ spółka​​ FOR GOOD FLOW LTD wpisana do brytyjskiego rejestru Companies House pod numerem 11404297, o brytyjskim numerze identyfikacji podatkowej (Unique Tax Reference) UTR:​​ 1289301462,​​ z siedzibą w Manchesterze, ul.​​ Kings Avenue 7, M8 5AS Wielka Brytania, adres e- mail:​​ office@forgoodflow.com,

3.5​​ Użytkownik – osoba, która zaakceptowała​​ Regulamin i zamówiła rozmowę telefoniczną lub wypełniła formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,

3.6​​ Usługa –​​ umożliwienie​​ zamówienia​​ przez​​ Użytkownika​​ rozmowy telefonicznej lub​​ wypełnienia formularza kontaktowego.

4.​​ Serwis.

4.1 Serwis​​ jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

4.2 Serwis​​ jest skierowany​​ jest zarówno​​ do Użytkowników,​​ jak i​​ osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi​​ w​​ Serwisie.

 

II.​​ Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem​​ Serwisu​​ polegają na​​ bezpłatnym umożliwieniu:

5.1 Zamówienia przez Użytkownika rozmowy telefonicznej,

5.2 Wypełnienia formularza kontaktowego,

5.3 Dostępu do materiałów​​ dostępnych w Serwisie.

6.​​ Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi z​​ chwilą​​ kliknięcia w przycisk „Zamów rozmowę” lub „Wyślij​​ wiadomość”, po uprzednim zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.​​ 

7. Administrator zobowiązany jest do zrealizowania Usług w terminie do 2 dni roboczych.

 

III.​​ Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

8. Do korzystania z​​ Serwisu​​ niezbędne jest:

8.1​​ Urządzenie​​ końcowe (w szczególności komputer, tablet czy telefon)​​ posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

8.2​​ Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9.​​ Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.​​ Tym niemniej​​ Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z​​ Usług wiąże się z​​ korzystaniem​​ z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co​​ może skutkować ryzykiem zagrożenia prywatności​​ Użytkownika.

 

IV.​​ Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Warunki zawarcia Umowy:

10.1​​ Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu​​ kontaktowym lub swój nr telefonu zamawiając rozmowę telefoniczną, oraz zaakceptowały Regulamin,

10.2 Zabrania się udostępniania adresów e-mail oraz numerów telefonów, którymi Użytkownik nie ma prawa dysponować.

11. Warunki rozwiązania Umowy:

Umowa może być rozwiązana:

11.1 Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie;

11.2 Przez​​ Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

12. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia​​ Serwisu.

13. Administrator może publikować​​ wtyczki i​​ linki do innych stron​​ i serwisów​​ internetowych. Korzystając z takiej wtyczki czy​​ linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

 

V.​​ Ochrona danych osobowych

14. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest​​ Administrator.​​ 

15. Administrator przetwarza dane​​ osobowe​​ w celu:

15.1 Zawierania​​ i realizacji​​ Umów,

15.2 Świadczenia usług z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania stron internetowych, marketingu, obsługi prawnej i innych, jakie zostaną zamówione poprzez Serwis albo w inny sposób,

15.3 Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych,

15.4 Ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,

15.5 Wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych.

16. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w​​ Polityce Prywatności​​ dostępnej​​ w Serwisie.

 

VI.​​ Prawa autorskie

17.​​ Zawartość Serwisu, w tym​​ układy treści,​​ a także poszczególne​​ części​​ Serwisu,​​ w szczególności:​​ materiały pisemne, zdjęcia, grafika,​​ filmy korzystają​​ z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich​​ i praw do wizerunków osób ukazanych za zdjęciach i w filmach​​ pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

18. Można korzystać z​​ materiałów​​ zawartych​​ w​​ Serwisie​​ w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.​​ 

19.​​ Wykorzystanie tekstów​​ i filmów​​ zawartych​​ w Serwisie w innym celu, niż określony w ust. 18​​ nie wymaga zgody​​ Administratora​​ pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Materiał​​ pochodzi z​​ serwisu Sztukakreacji.pl”.

20. Wykorzystanie zdjęć i grafik zawartych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza cel określony w ust. 18​​ wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

VII.​​ Postępowanie reklamacyjne​​ 

21. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu​​ Serwisu​​ zgłoszone przez Użytkownika na adres e-mail:​​ office@forgoodflow.com.

 

VIII. Zmiana​​ Regulaminu

22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

23. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej​​ Serwisu​​ nowego brzmienia Regulaminu.

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu​​ opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Zmieniony Regulamin będzie​​ wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni​​ od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie Użytkownik​​ nie oświadczy, że rezygnuje z Usług z powodu​​ braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

IX.​​ Postanowienia końcowe

25. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

26. Tytuły​​ jednostek redakcyjnych Regulaminu​​ mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.