Zaznacz stronę

Polityka Prywatności serwisu Sztuka Kreacji.pl

Dzień dobry!

 

Cieszymy się, że to czytasz, bo to znaczy, że czas poświęcony na przygotowanie tej informacji został dobrze zainwestowany​​ Chcemy, żebyś wiedział, co wydarzy się z Twoimi danymi, kiedy skorzystasz z naszej strony internetowej, skontaktujesz się z nami, czy skorzystasz z którejś z usług oferowanych przez nas albo jesteś naszym dostawcą. Będzie też o ciastkach, ale nie tych z kremem, tylko plikach cookies

Zatem zapraszamy do lektury!​​ 

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do niniejszej polityki prywatności, zanim zwrócisz się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prościej będzie zapytać nas. Zwłaszcza, że Prezes jest bardzo zajęty;) i nie udziela informacji tak szybko, jak my.

 

Co tu jest najważniejsze?

 

 • Ze względów formalnych uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym sławetnego RODO1​​ jest spółka FOR GOOD FLOW LTD wpisana do​​ brytyjskiego​​ rejestru Companies House pod numerem 11404297, o brytyjskim numerze identyfikacji podatkowej (Unique Tax Reference) UTR:​​ 1289301462,​​ z siedzibą w Manchesterze, ul. Kings Avenue 7, M8 5AS Wielka Brytania, adres e- mail:​​ office@forgoodflow.com,​​ zwany​​ dalej​​ Sztuka Kreacji.​​ 

 • Kiedy zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, zanim przystąpimy do pracy będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych. Ale nawet wówczas, gdy po prostu kontaktujesz się z nami korzystając z adresu e- mail czy telefonicznie to udostępniasz nam swoje dane. Wiemy, jak cenne są dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, nikomu ich nie sprzedamy, a udostępnimy je tylko wtedy i w takim tylko zakresie, w jakim będzie to niezbędne albo celowe dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług albo w przypadkach określonych przepisami.​​ 

 • RODO zapewnia Ci całą litanię uprawnień w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Wszystkie respektujemy, o ile tylko jest to możliwe. Co do szczegółów, czytaj poniżej. W celu realizacji swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu:

 • mailowo:​​ office@forgoodflow.com

 • drogą pocztową: ul. Kings Avenue 7, Manchester, M8 5AS Wielka Brytania.​​ 

 • Możemy oferować​​ Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, tj. udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu. Skutkuje to możliwością zastosowania plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, chodzi o Facebook, Google+.

 • W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu używamy własnych plików cookies.​​ 

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do czytania dalej.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Oświadczamy, że dokładamy należytej staranności dla ochrony przysługujących Ci praw i wolności w zw. z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Zapewniamy przy tym, że Twoje dane są przetwarzane:

 • Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie - „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;

 • W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami - ,,ograniczenie celu”;

 • Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane - „minimalizacja danych”;

 • Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane - „prawidłowość”;

 • W formie umożliwiającej identyfikację Ciebie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane - „ograniczenie przechowywania”;

 • W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych - „integralność i poufność”.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

 • Twoje dane przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania stron internetowych, marketingu, obsługi prawnej i innych, jakie u nas zamówisz, zwanych dalej ”Usługami Sztuki Kreacji”;

 • realizowania przez nas działań marketingowych, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • nawiązywania kontaktu;

 • nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych.

 • Przepisy zobowiązują nas do szczegółowego określenia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, dlatego informujemy, że w związku ze skorzystaniem z​​ Usług Sztuki​​ Kreacji​​ Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Twoje dane mogą być przetwarzane także:

 • w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów o rachunkowości i podatkowych.

 • Działania marketingowe​​ możemy prowadzić​​ poprzez wysyłanie informacji o promocjach, nowościach, aktualnościach na podstawie​​ Twojej​​ zgody – art. 6 ust. 1 lit. a, choć nie jest wykluczone realizowanie działań promocyjnych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Jeżeli nawiążesz z nami​​ kontakt, np. korzystając z naszych adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej udostępniasz nam swój adres e- mail, a przy tym możliwe, że również inne swoje dane osobowe (sam o tym decydujesz). W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na​​ podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem nawiązując z nami kontakt wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie. Natomiast po zakończeniu kontaktu podstawą dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej treści w przyszłości jest naszym usprawiedliwionym celem.​​ 

 • W przypadku, gdy przedłożysz nam ofertę współpracy albo to my zwrócimy się do Ciebie z propozycją nawiązania​​ relacji handlowych, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b lub f RODO.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych, czyli jakie dane przetwarzamy?

 

To dobre miejsce, by przypomnieć, że przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne do zrealizowania celu, ze względu na który zostały zebrane zaś w szerszym zakresie tylko wówczas, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

 • Jeżeli skorzystasz z​​ Usług Sztuki Kreacji​​ będziemy przetwarzali: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 • W celu prowadzenia działań marketingowych przetwarzamy wyłącznie nr telefonu i adres e- mail.

 • W przypadku nawiązywania relacji handlowych przetwarzamy dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e- mail oraz firmę.

 • Dane przetwarzane w zakresie kontaktu obejmują Twój adres e- mail oraz inne dane, które ewentualnie podasz nam na swój temat.

 • Ponadto możemy przetwarzać inne kategorie danych wymaganych przepisami, np. nr NIP, jeśli poprosisz nas o fakturę VAT dla przedsiębiorcy.

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

 

 • Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 • Jeżeli prowadzimy działania marketingowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f dane będą przetwarzane do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO.

 • Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa.

 • Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano operacji, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie.

 • Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania, zaś przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowych – do zawarcia umowy.

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – udostępniasz je nam inicjując kontakt, decydując się zamówić​​ Usługi Sztuki Kreacji. Jedynie w przypadku​​ przetwarzania danych w celu nawiązania relacji handlowych możemy pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych bądź od podmiotu, który występuje w Twoim imieniu.​​ 

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

 • Pracownicy i współpracownicy​​ Sztuki Kreacji, na podstawie stosownego upoważnienia;

 • Podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzyliśmy Twoje dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie;

 • Inne podmioty, w szczególności organy administracji państwowej, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 

 • Przede wszystkim informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w tym dokumencie.​​ 

 • Informujemy również, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).​​ 

 • Nie możemy pominąć i tego, że masz prawo:​​ 

   • Dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

   • Do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;

   • Do żądania usunięcia danych, tj. słynne „prawo do bycia zapomnianym”. Miej jednak na względzie, że to uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, bo przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;

   • Do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; a także do

   • Przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

 • Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

 • Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Informujemy także, że niezależnie od wszystkich ww. uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia​​ sprzeciwu​​ wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. Zatem jeżeli podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych na ww. podstawie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, czy praw i wolności, lub podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, będzie dla nas bezwzględnie wiążący.​​ 

 • W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami:

 • mailowo:​​ office@forgoodflow.com,

 • drogą pocztową:​​ ul.​​ Kings Avenue 7, Manchester, M8 5AS Wielka Brytania.

 • Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies i inne podobne technologie.

 

Cookies, ciastka, ale co to w ogóle jest?​​ 

Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używamy plików cookies.​​ 

 

Cookies to niewielkie informacje składające się szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.​​ 

 

Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.​​ 

Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony i przez niego mogą być odczytywane. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego.​​ 

 

Skoro już wiesz, o co chodzi z tymi cookies to informujemy, że:

 • Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem​​ www.sztukakreacji.pl​​ jest​​ Sztuka Kreacji. To my umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies własne i to my możemy je odczytywać.

 • Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, także niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.

 • Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlimy Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w kwestii ustawień cookies.​​ 

 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

 • Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptujesz domyśle ustawienia Twojej przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi​​ plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

 • W serwisie​​ mogą być​​ używane wtyczki społecznościowe udostępniane przez serwisy Facebook i Google+. W związku z tym informujemy, że wyświetlając stronę serwisu, Twoja przeglądarka zainicjuje połączenie z serwerami administratorów wspomnianych serwisów społecznościowych. W ten sposób administratorzy ci uzyskają informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę. Wiedz także, że jeżeli korzystając z naszego serwisu będziesz zalogowany do Facebook lub Google+ to administratorzy serwisów społecznościowych mogą połączyć Twoją wizytę na naszej stronie z danymi znajdującymi się w Twoim profilu w tych serwisach. Pozyskiwanie danych o Twojej aktywności na naszej stronie przez wspomnianych administratorów odbywa się za pomocą plików cookies podmiotów trzecich. My nie mamy do nich dostępu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisów społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 • Logi serwera. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączymy tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystujemy ich do identyfikacji jakichkolwiek osób.

 

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”).